Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

'Innovatie zit verankerd in de cultuur van Siemens' (pagina 2)

Deze platformtechniek passen we ook toe in andere sectoren, zoals de bouw en de infrastructuur. We bieden klanten bewezen technologieën waarmee ze effi ciënter kunnen werken. Een goed voorbeeld is energiemanagement in gebouwen. Ongeveer veertig procent van het wereldwij de energieverbruik vindt plaats in gebouwen. Met slimme digitale technologie kun je hierop fors besparen en een bij drage leveren aan duurzaam ondernemerschap.’

Hamming: ‘Hoe houd je die visie op innovatie levend?’

Van der Poel: ‘Innovatie zit verankerd in de cultuur van Siemens. De Chief Technology Offi cer zit in de Raad van Bestuur, we hebben gigantische innovatiecentra over de hele wereld, maar innoveren ook op lokale schaal, bijvoorbeeld in Hengelo met compressoren voor de olie- & gasindustrie, en onze epatenteerde diensten en producten vallen regelmatig in de prij zen. Door onze grootte ontwikkelen we niet vaak een ‘ei van Columbus’, maar we investeren met venture capital in startups en hebben ruimte om overnames te doen. Zo blij ven we altij d verbonden met de technologie van de toekomst.’


Van der Poel: ‘Het uitgangspunt is dat wat je ontwikkelt waarde moet toevoegen voor de klant.’

Hamming: ‘Zou je een voorbeeld kunnen geven van een innovatieve samenwerking met een kleinere partij in de markt?’

Van der Poel: ‘We zij n dit jaar gaan samenwerken met Airborne, een Nederlandse leverancier van composietonderdelen voor de sectoren lucht- en ruimtevaart, maritiem en olie & gas. Wij helpen hen bij het neerzetten van een ‘digital factory’. Dat is een zelfsturende fabriek waar medewerkers de opdrachten geven maar computers de informatie genereren op basis waarvan de productie moet draaien. De fabricage van composieten is geweldig arbeidsintensief en dus duur, terwij l je op basis van digitale procesinformatie juist veel kunt automatiseren. Siemens beschikt over alle software- en hardware oplossingen die hiervoor nodig zij n. De digitale fabriek helpt Airborne om haar time-to-market drastisch te verkorten.’

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main