Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Klacht indienen

Deutsche Bank streeft ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening. In zo’n geval kunt u een klacht indienen bij Deutsche Bank.

Dit document bevat informatie over de manier waarop u een klacht kunt indienen, over de termijn waarbinnen u een reactie kunt verwachten en over de vervolgmogelijkheden. Deutsche Bank neemt iedere klacht serieus en ziet de behandeling ervan als een mogelijkheid om haar dienstverlening verder te verbeteren.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht op twee manieren indienen: bij uw contactpersoon of diens leidinggevende of bij de Complaints Manager. Het indienen van een klacht bij uw contactpersoon of diens leidinggevende kan zowel mondeling als schriftelijk (per e-mail of brief). Uw contactpersoon of diens leidinggevende zal zo spoedig mogelijk op uw klacht reageren.

Het indienen van een klacht bij de Complaints Manager kan zowel mondeling als schriftelijk (per e-mail of brief):

Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
T.a.v. Complaints Manager
De Entree 99 - 197, 1101 HE Amsterdam, Netherlands
E-mail: Complaints.NL@db.com

Waar u op moet letten

Ter bevordering van een zo snel mogelijke beoordeling van uw klacht raadt Deutsche Bank u aan om kopieën van eventuele relevante documenten bij te sluiten indien die uw klacht kunnen verduidelijken, en om de volgende gegevens te vermelden:

  • uw naam, adres en woon-/vestigingsplaats
  • een eventueel referentienummer, rekeningnummer en/of polisnummer
  • de datum waarop u uw brief verstuurt
  • een nauwkeurige beschrijving van uw klacht 

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter Deutsche Bank uw klacht kan beoordelen.

Binnen twee weken na het indienen uw klacht ontvangt u van Deutsche Bank een ontvangstbevestiging waarna uw klacht in behandeling wordt genomen.

Deutsche Bank streeft ernaar u binnen zes weken inhoudelijk te berichten. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, ontvangt u daarover bericht.

Vervolgmogelijkheden via Deutsche Bank

Als u niet tevreden bent over de termijn waarbinnen uw klacht wordt afgehandeld, de wijze waarop uw klacht is afgehandeld door uw contactpersoon, diens leidinggevende of de Complaints Manager of met het resultaat ervan, dan kunt u vervolgens een klacht indienen bij de Directie.

U dient dan een brief, onder vermelding van ‘klacht’, te sturen naar:

Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
T.a.v. de directie (AF2006)
De Entree 99-197
1101 HE Amsterdam

Uw klacht wordt vervolgens voorgelegd aan de Klachtencommissie van Deutsche Bank, waarin naast leden van de Directie, ook Juridische Zaken, Compliance, Communicatie en leidinggevenden van verschillende divisies plaatsnemen.

Vervolgmogelijkheden externe instanties

We zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch bestaat de mogelijkheid dat u het niet eens bent met het oordeel van Deutsche Bank. U kunt zich dan ondermeer wenden tot:

  • het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
  • de betreffende beroepsorganisatie (indien van toepassing)
  • de burgerlijke rechter

U kunt uw klacht sturen naar:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Uw klacht wordt door het KiFiD alleen in behandeling genomen als deze voldoet aan de criteria die door het KiFiD in haar reglement zijn vastgelegd. Zo dient u ondermeer de procedure te hebben doorlopen die in dit Klachtenreglement is verwoord. Bovendien dient u uw klacht aan het KiFid voor te leggen binnen drie maanden nadat de Klachtencommissie uw klacht heeft afgewikkeld.

Uitsluitend in geval van een niet-bindend advies is een eventuele gang naar de burgerlijke rechter daarna nog mogelijk.

Meer informatie is te vinden op: www.kifid.nl.

Toezicht en beheer

Binnen Deutsche Bank ziet een aparte functionaris toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden bewaard tot minstens één jaar na afwikkeling van uw klacht.

Footer Navigation:
Last Update: 25.10.2016
Copyright © 2017 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main