Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Achtergrond

Achtergrond strategische heroriëntatie Deutsche Bank in Nederland april 2013

In december 2012 heeft Deutsche Bank in Nederland aangekondigd haar strategische focus aan te scherpen en de organisatie te stroomlijnen. Dit in het licht van de economische situatie en de gewijzigde regelgeving waar de financiële sector mee te maken heeft. Deutsche Bank gaat zich in Nederland als internationale zakenbank nog sterker focussen op bedrijven en organisaties die behoefte hebben aan geavanceerde bankproducten en -diensten, zoals handelsfinanciering, cash management solutions en structured finance.

Gevolgen

Dit betekent dat Deutsche Bank in Nederland niet langer de geschikte bank is om al haar huidige klanten de producten en diensten aan te bieden die zij op dit moment afnemen. De aangescherpte focus heeft met name gevolgen voor de bedrijfsonderdelen van Deutsche Bank in Nederland die de markt van Small and Medium Enterprises (SME) en particuliere klanten bedienen.

In de komende periode voegen we kantoren samen, nemen we afscheid van klanten en medewerkers en passen we onze bancaire dienstverlening en producten aan de aangescherpte focus aan. Per 30 november 2013 beëindigen we ook onze particuliere retailactiviteiten in Nederland.

Zorgplicht

Wij kunnen ons voorstellen dat klanten er niet op zitten te wachten om (opnieuw) over te moeten stappen naar een andere bank. Wij vinden het echter van belang om zo transparant mogelijk te zijn over onze dienstverlening nu en in de toekomst.

Ons doel is in gezamenlijk overleg en met inachtneming van onze zorgplicht tot een passende oplossing komen die aansluit bij de individuele feiten en omstandigheden van iedere klant.Duidelijkheid over de kosten voor het beëindigen van leningen

Op dit moment wordt veel gesproken en geschreven over het opzeggen van leningen door Deutsche Bank Nederland N.V. (‘Deutsche Bank’) en een eventuele ’boeterente’ die klanten zouden moeten betalen indien een lening voortijdig wordt opgezegd. Deutsche Bank wil benadrukken dat leningen met een vaste looptijd vanwege de aanscherping van de strategische focus niet voortijdig door Deutsche Bank worden opgezegd.

Hoe zit het in elkaar?

Bij een lening met een vaste looptijd is de looptijd tussen de klant en de bank onderling overeengekomen. Indien een dergelijke lening door de klant wordt opgezegd voordat de overeengekomen looptijd is afgelopen, maakt de bank hiervoor kosten en loopt de bank toekomstige inkomsten mis. Daarom is in de overeenkomst tussen bank en klant veelal vastgelegd dat de klant bij voortijdige aflossing deze kosten en inkomstenderving dient te vergoeden (‘boeterente’).

Kosten bij vervroegde aflossing (maatwerk kredieten)

In het kader van de aanscherping van haar strategische focus zijn klanten, aan wie Deutsche Bank schriftelijk heeft aangegeven niet meer de geschikte bank voor hen te zijn, in beginsel niet verplicht tot voortijdige aflossing. Indien de lening conform de gemaakte afspraken wordt voortgezet is geen boeterente verschuldigd.

Klanten zullen er mogelijk voor kiezen om vroegtijdig af te lossen. Voor zover dat op grond van de toepasselijke leningsvoorwaarden kostenloos is toegestaan, zal Deutsche Bank uiteraard geen kosten in rekening brengen.

Voor zover op grond van de toepasselijke leningsvoorwaarden kosten verschuldigd zijn, zal Deutsche Bank in haar berekeningen uitsluitend de ‘breakfunding costs’ berekenen. Dit zijn de kosten die de bank daadwerkelijk maakt voor het voortijdig afbreken van de financiering die de bank voor de klant heeft aangetrokken.

Deutsche Bank genereert op een vervroegde aflossing van een lening dus geen additionele opbrengsten, maar vraagt enkel een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. De gederfde toekomstige inkomsten (commerciële marge) worden niet berekend.

Bij voortijdige opzegging door de klant wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van elke individuele klant. Deutsche Bank houdt hierbij expliciet rekening met klanten waarbij langere commitments van kracht zijn en/of rente-instrumenten gekoppeld zijn aan de financieringen. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop.

Deutsche Bank kan echter geen generieke toezeggingen doen omdat de individuele feiten en omstandigheden per klant kunnen verschillen, bijvoorbeeld omdat er op klantniveau specifieke afspraken gemaakt kunnen zijn.

Voorbeelden klantsituaties

Hieronder wordt een tweetal klantsituaties beschreven die zich voor kunnen doen.

Situatie 1

Een klant heeft een lening met een vaste looptijd tot 1 mei 2014. In het kader van de aanscherping van de strategische focus heeft Deutsche Bank aangegeven niet meer de geschikte bank voor deze klant te zijn. De klant wil niet vervroegd overstappen naar een andere bank en lost de lening af op 1 mei 2014. De klant is geen boeterente verschuldigd.

Situatie 2

Een klant heeft een lening met een vaste looptijd tot 1 mei 2014. In het kader van de aanscherping van de strategische focus heeft Deutsche Bank aangegeven niet meer de geschikte bank voor deze klant te zijn. De klant wil overstappen naar een andere bank en de lening vervroegd aflossen op 1 augustus 2013.  Op grond van de toepasselijke leningsvoorwaarden zou de klant bij vervroegde aflossing een boeterente verschuldigd zijn van bijvoorbeeld 100. De daadwerkelijke kosten die Deutsche Bank maakt bij vervroegde aflossing op 1 augustus 2013 bedragen in dit geval 85. Dit zijn de ‘breakfunding costs’. Deutsche Bank zal bij vervroegde aflossing op 1 augustus 2013 niet de boeterente van 100, maar de ‘breakfunding costs’ van 85 in rekening brengen.


Duidelijkheid over verlenging en verhoging van leningen

Vanwege de aangescherpte strategische focus zal Deutsche Bank in beginsel geen nieuwe leningen verstrekken of bestaande leningen verlengen of verhogen aan klanten waarvoor Deutsche Bank niet meer de geschikte bank is. Deutsche Bank zal, waar dat relevant is, in gesprek gaan met individuele klanten om in alle redelijkheid en billijkheid tot een passende oplossing te komen. Deutsche Bank benadrukt dat het niet de intentie van Deutsche Bank is dat haar klanten in de problemen komen als gevolg van de aangescherpte strategische focus.

Hieronder wordt een tweetal klantsituaties beschreven die zich voor kunnen doen.

Van belang is hierbij op te merken dat de bank krediettechnische redenen kan hebben om een lening niet te verlengen of te verhogen die los staan van de aanscherping van de strategische focus van de bank. Bijvoorbeeld indien een klant niet aan zijn verplichtingen aan de bank kan voldoen of naar verwachting binnenkort niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Situatie 1

Een klant heeft meerdere leningen waarvan er één afloopt. De klant wil deze lening verlengen. Deutsche Bank is, uitsluitend vanwege de aangescherpte strategische focus en dus niet om krediettechnische redenen, niet bereid de lening te verlengen. Een andere bank is wel bereid de klant een lening te geven, maar verwacht dat de klant daar zekerheid voor verstrekt. Alle zekerheden zijn reeds aan Deutsche Bank gegeven.

Mogelijke oplossingen:

a. Deutsche Bank geeft (een gedeelte van) de zekerheden vrij indien dat krediettechnisch mogelijk is met het oog op de doorlopende leningen van Deutsche Bank. De vrijgevallen zekerheden kunnen aan de andere bank worden verstrekt.

b. De klant lost ook de andere leningen bij Deutsche Bank (vervroegd) af, alle zekerheden komen te vervallen en de klant gaat met het gehele leningen- en zekerhedenpakket over naar de andere bank. In bepaalde gevallen is de klant bij voortijdige aflossing ‘breakfunding costs’ verschuldigd zoals hierboven is beschreven.

c. Indien de klant op korte termijn niet geheel of gedeeltelijk kan overstappen naar een andere bank en de klant in de problemen zou komen wanneer Deutsche Bank de aflopende lening niet verlengt, kan Deutsche Bank de aflopende lening voor een bepaalde tijd marktconform verlengen zodat de klant langer de tijd heeft om een andere bank te zoeken.

Situatie 2

Een klant wil een extra lening om zijn activiteiten uit te breiden. De bank is niet bereid de bestaande lening(en) te verhogen, uitsluitend vanwege de aangescherpte strategische focus en dus niet om krediettechnische redenen.

Mogelijke oplossingen:

a. Deutsche Bank komt de bestaande afspraken met de klant na. De klant gaat voor een extra lening naar een andere bank.

b. Indien de klant niet op korte termijn bij een andere bank terecht kan en zonder de extra lening in de problemen zou komen, kan Deutsche Bank de klant tijdelijk, marktconform, de extra lening verstrekken om de klant voldoende tijd te geven een andere bank te vinden.

Indien u meer informatie wenst over uw specifieke situatie, kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum 020-5554000 of per mail kcc.nederland@db.com.


Meer informatie

Neem voor meer informatie over uw specifieke situatie contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer
+31 (0)20 798 1700 of e-mailadres kccamsterdam@db.com.

Footer Navigation:
Last Update: 7.3.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main