Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Update

Update strategische heroriëntatie Deutsche Bank in Nederland november 2013

Deutsche Bank is ruim 100 jaar actief in Nederland. De dienstverlening aan grootzakelijke en institutionele cliënten is toonaangevend en behoort al jarenlang tot de top drie van Nederland. Het middenzakelijke segment ontwikkelt zich goed. Deutsche Bank biedt unieke toegevoegde waarde met handelsfinanciering, international cash management en structured finance. Mocht u meer willen weten over de wereldwijde dienstverlening, visie en strategie van de Deutsche Bank Group, dan treft u hier het jaarverslag aan van 2012.

De laatste tijd is Deutsche Bank Nederland N.V. regelmatig in het nieuws naar aanleiding van haar strategische heroriëntatie waarbij in het kleinzakelijk segment afscheid wordt genomen van klanten. Economische ontwikkelingen, aangescherpte regelgeving en oplopende verliezen hebben het helaas noodzakelijk gemaakt om deze stap te zetten. Deutsche Bank richt zich op grootzakelijke, middenzakelijke en institutionele klanten en zeer vermogende particuliere klanten aan wie ze toegevoegde waarde kan bieden en waar ten opzichte van andere banken op de Nederlandse markt het onderscheid gemaakt kan worden.

Met de strategische heroriëntatie neemt Deutsche Bank Nederland N.V. afscheid van 18.000 van de 23.000 klanten in het kleinzakelijk segment. Ongeveer 4.000 van deze klanten hebben een langlopende lening. Deze leningen worden niet opgezegd en deze klanten kunnen bij Deutsche Bank blijven voor de duur van de lening. Deutsche Bank houdt zich aan de bestaande afspraken. Met de overige 14.000 klanten is telefonisch contact opgenomen om hun overstap naar een andere bank te bespreken. We realiseren ons dat de overstap voor klanten overlast met zich mee kan brengen en we betreuren dat. Met de klanten die niet bij een andere bank terecht kunnen, wordt in overleg geprobeerd een passende oplossing te vinden. Wij hechten groot belang aan een zorgvuldige, individuele behandeling van deze klanten.

In de media is begrijpelijkerwijs aandacht voor deze heroriëntatie omdat het raakt aan de rol van banken in de samenleving. Deutsche Bank is transparant over haar beleid en kiest ervoor om dit toe te lichten via haar website, door het beantwoorden van vragen van de media en door goede relaties te onderhouden met belanghebbenden.

Deutsche Bank onderhoudt direct contact met vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals MKB Nederland. Daarnaast houden we De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Vereniging van Banken voortdurend en nauwgezet op de hoogte van onze aanpak. Ook onderhouden we actief contact met betrokken Kamerleden, het ministerie van Financiën en de minister van Financiën. De laatste heeft in april van dit jaar in een brief aan de Kamer en onlangs eveneens in een brief aan de Kamer de zorgen van Kamerleden geadresseerd. Via deze weg houden we niet alleen goed contact met alle betrokken instanties en de samenleving, maar weten we ook zeker dat klanten die onverhoopt buiten ons gezichtsveld blijven, alsnog geholpen kunnen worden.

Antwoorden op veelgestelde vragen

De afgelopen maanden zijn door belanghebbenden vragen gesteld aan Deutsche Bank in Nederland over de strategische heroriëntatie. Hieronder zetten we een aantal van die vragen en de antwoorden op een rijtje.

Wat houdt de strategische heroriëntatie in?

Deutsche Bank heeft in april aan 18.000 van haar 23.000 klanten aangegeven dat zij in de toekomst niet meer de juiste bank voor hen is. Van deze 18.000 klanten kunnen er ongeveer 14.000 relatief eenvoudig overstappen naar een andere bank, los van de overlast die dat voor klanten met zich mee kan brengen. De overige 4.000 klanten hebben langlopende leningen. Deutsche Bank heeft deze overeenkomsten met klanten niet opgezegd. Wij houden ons aan de bestaande afspraken. Met de klanten uit de groep van 14.000 klanten die relatief gemakkelijk kunnen overstappen naar een andere bank, maar die aan het eind van het jaar nog niet daadwerkelijk zijn overgestapt, gaan wij in gesprek om op individuele basis te trachten een passende oplossing te vinden.

Wat doet u met klanten die in de knel komen?

Met klanten die nog geen andere bank hebben gevonden hebben, of die mogelijk op een andere manier in de knel dreigen te komen, gaan wij in gesprek en trachten wij op individuele basis een passende oplossing te vinden.

Er zijn klachten over de bereikbaarheid. Herkent u dat?

Als gevolg van het sluiten van kantoren en het verdwijnen van arbeidsplaatsen wordt een aantal klanten nu bediend door een ander kantoor en/of een nieuwe contactpersoon. De 18.000 klanten aan wie we hebben aangegeven dat we in de toekomst niet meer de juiste bank voor hen zijn, worden sinds mei bediend door ons Klant Contact Centrum. Deze klanten hebben in veel gevallen geen vast aanspreekpunt meer. We kunnen ons voorstellen dat klanten aan deze veranderingen moeten wennen en we hebben maatregelen genomen om de bereikbaarheid te vergroten.

Hoeveel van de klanten van wie afscheid wordt genomen, zijn inmiddels aangeschreven?

Al deze klanten hebben in april van dit jaar een brief ontvangen waarin wij hen op hoofdlijnen hebben geïnformeerd over onze aangescherpte focus. Wij hebben in deze brief tevens aangekondigd dat wij de komende maanden contact met hen gingen opnemen over wat onze aangescherpte focus voor hen betekent. Vervolgens is telefonisch contact gelegd met deze klanten om de overstap naar een andere bank persoonlijk te bespreken. Na dit gesprek heeft de klant een formele opzeggingsbrief ontvangen. In enkele gevallen is het niet gelukt telefonisch contact te leggen en hebben klanten een opzeggingsbrief gekregen met daarin het contactnummer voor verdere informatie. Met de klanten van wie wij afscheid gaan nemen, willen we in november duidelijke afspraken hebben gemaakt.

Bij een andere bank blijkt het niet gemakkelijk een rekening-courant te krijgen. Wat is uw reactie hierop?

Van de klanten die geen langlopende lening hebben, heeft het merendeel een spaarrekening en/of rekening-courant. In het algemeen kunnen deze klanten relatief gemakkelijk overstappen naar een andere bank. Een paar duizend van deze klanten heeft een rekening-courantkrediet. Daarbij kan het voorkomen dat een klant dit niet conform de overeenkomst kan aflossen. Met deze klanten gaan wij in gesprek en zullen wij op individuele basis trachten een oplossing te vinden.

Hoe zit het met swaps?

Een gedeelte van de klanten heeft een lening met een vaste looptijd en een variabele rente. Een aantal van deze klanten heeft het renterisico van deze lening ingedekt door middel van een swap. Zoals hiervoor ook al aangegeven, zeggen wij geen langlopende leningen op. Mocht een klant echter uit eigen beweging besluiten over te stappen naar een andere bank dan kan hij de swap meenemen. Indien de klant dit niet wenselijk acht, bijvoorbeeld omdat de swap niet langer past in zijn financieringsbehoefte, dan kan de klant er voor kiezen om de swap vervroegd af te wikkelen. De klant krijgt een eventuele positieve marktwaarde dan uitbetaald en een eventuele negatieve marktwaarde zal de klant dienen te vergoeden. Veel van de in de periode 2006-2008 gesloten swaps hebben door de daling van de rente sinds die tijd op dit moment een negatieve marktwaarde. Mochten klanten bij vervroegde aflossing in de knel komen dan gaan wij in gesprek en trachten wij op individuele basis een passende oplossing te vinden.

Wat zijn ‘passende oplossingen’?

Bijvoorbeeld indien een ondernemer op korte termijn niet zijn rekening-courantkrediet kan aanzuiveren dan kunnen we daar afspraken over maken. Bijvoorbeeld dat hij dit in termijnen gaat aflossen.

Stopt Deutsche Bank met haar bankactiviteiten in Nederland?

We stoppen niet met onze activiteiten in Nederland. Deutsche Bank is in Nederland al meer dan 100 jaar succesvol actief op de grootzakelijke en institutionele markt. Ook aan het middenzakelijke segment kan Deutsche Bank unieke toegevoegde waarde bieden met handelsfinanciering, international cash management en structured finance.

Ondernemers zijn niet meer welkom bij Deutsche Bank?

Klanten die passen binnen onze aangescherpte focus zijn (nog steeds) van harte welkom.

Wat vindt u er van als klanten failliet gaan?

De bank is niet gebaat bij het faillissement van een klant en om meerdere redenen betreuren wij het dan ook als klanten failliet gaan. Waar mogelijk zullen wij altijd klanten trachten te helpen om een faillissement te voorkomen. Een faillissement is door bedrijfseconomische omstandigheden en/of problemen in de bedrijfsvoering echter helaas niet in alle gevallen te voorkomen.

Komt Deutsche Bank haar zorgplicht wel na?

Ja, de bank neemt in haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht, waarbij naar beste vermogen rekening wordt gehouden met de belangen van de klant.


Meer informatie

Neem voor meer informatie over uw specifieke situatie contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer
+31 (0)20 798 1700 of e-mailadres kccamsterdam@db.com.

Footer Navigation:
Last Update: 7.3.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main